Všeobecné obchodní podmínky

vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Společnost Unstoppable Women, s. r. o., sídlem Bělehradská 858/23, 120 00 Praha, IČ: 10692339 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C346737 (dále také jako „Společnost“).

Společnost je školicí agenturou, zajišťující specifická individuální i skupinová školení, programy, semináře a vzdělávání a to prezenčně i prostřednictvím internetu či jiných komunikačních sítí (dále také jako „Akce“) v různých oborech pro soukromé klienty (dále také jako „Klient“). 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro objednávky a rezervace účasti prováděné prostřednictvím internetových stránek Společnosti (www.hanavolfova.com) nebo prostřednictvím e-mailu, či jiných komunikačních prostředků určených Společnosti (zejména, ale nikoliv jen zprávami zasílaným společnosti prostřednictvím sociálních sítí).

I. Přihlášení a rezervace účasti na Akcích

1.1. Přihlášky a rezervace účasti na Akcích (dále také jako „přihlášky“) může Klient podávat prostřednictvím internetových stránek společnosti, či jinými Společností určenými komunikačními prostředky uvedenými v popisu Akcí.

1.2. Nabídka Akcí je zveřejňována na internetových stránkách společnosti.

1.3. Klient vyplněním a odesláním přihláškového formuláře Akce na stránkách společnosti projevuje zájem účastnit se Akce. Na základě této přihlášky budou na kontaktní e-mail Klienta zaslány fakturační údaje, tedy celková částka k úhradě a splatnost. Cena Akce bude splatná 5 dní od podání přihlášky, nejpozději však 5 pracovních dní před konáním školení.

1.4. Po úhradě ceny Akce se přihláška stává závaznou a Klientovi je rezervováno místo na Akci. Tuto skutečnost Společnost potvrdí e-mailem Klientovi.

1.5. V ceně Akce jsou zahrnuty studijní materiály. Další položky, které zahrnuje cena za Akci, jsou uvedené v popisu Akce na internetových stránkách Společnosti.

1.6. Úhradou smluvní ceny Akce Klient vyjadřuje souhlas s těmito VOP. Přihlášky na Akce budou evidovány v pořadí, ve kterém byly uhrazeny ceny za Akci.

1.7. Právo Klienta účastnit se akce není převoditelné, není-li stanoveno jinak např. dárkovým voucherem.

II. Organizace akce

2.1. Změna lektora, data či místa konání Akce je Společností vyhrazena. Tato změna bude Klientovi včas oznámena prostřednictvím e-mailu či telefonu Klienta uvedeného v přihlášce na Akci. Při zrušení či změně termínu Akce má Klient nárok na vrácení celé zaplacené ceny.

2.2. Klient se zavazuje, že na Akci se nebude chovat nevhodně, nebude narušovat její průběh, zejména slovním, ale i jiným, napadáním účastníků či lektorů, či jakýmkoliv jiným aktivním i pasivním vystupováním. Lektor pověřený Společností vedením akce má právo takového Klienta upozornit na nevhodnost jeho chování a následně vykázat z účasti na Akci, bez jakékoliv náhrady zaplacené ceny Akce.

2.3. Klient bere na vědomí, že veškeré informace, obsahy a metodiky Akcí, se kterými se seznámí, či které získá v průběhu Akce, jsou chráněny právy duševního vlastnictví Společnosti, či třetích osob a obchodním tajemstvím Společnosti, či třetích osob (dále také jako „informace“) a zavazuje se, že žádné z těchto informací nepředá či nezpřístupní třetí osobě ani nevyužije k vlastnímu prospěchu, či prospěchu třetích osob. V případě porušení tohoto závazku odpovídá za škodu vzniklou Společnosti, zejména, ale nikoliv jen za ušlý zisk. To neplatí, pokud má předem písemný souhlas Společnosti, či pokud konkrétní Akce stanoví jinak, například při školení a certifikování lektorů a coachů

 

III. STORNO ÚČASTI KLIENTA NA AKCI

3.1. V případě, že nebude naplněna minimální kapacita Akce, jde-li o skupinovou Akci, je Společnost oprávněna Akci pro daný termín zrušit. V takovém případě mají Klienti nárok na vrácení uhrazené ceny Akce.

3.2. Veškeré změny přihlášek a jejich storna přijímá Společnost na e-mailu support@hanavolfova.com .

3.4. V případě, že je zrušení účasti Klienta na Akci doručeno Společnosti méně než 14 kalendářních dní před zahájením této Akce, vzniká povinnost Klienta uhradit storno poplatek ve výši 50% z ceny Akce. Tento poplatek bude započten proti již uhrazené ceně Akce. Zbývající část uhrazené ceny bude vrácena bezhotovostním převodem na účet Klienta, nedohodne-li se se Společností jinak.

3.5. V případě, že je zrušení Klienta na Akci doručeno Společnosti méně než 7 kalendářních dní před zahájením této Akce, vzniká povinnost Klienta uhradit storno poplatek ve výši 100% z ceny Akce. Tento poplatek bude započten proti již uhrazené ceně Akce.

3.6. Klient, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od smlouvy, resp. stornovat svou účast na Akci, ve lhůtě 14 dnů včetně, ode dne uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu, či bez uvedení důvodu. Společnost pak vrátí uhrazenou cenu Akce Klientovi do 14 dnů od doručení storna. Vzor oznámení odstoupení od smlouvy je přílohou těchto VOP.

3.7. Stornuje-li Klient účast na individuální Akci alespoň 14 dní před termínem individuální Akce, poté má právo účastnit se jiného, Společností určeného, termínu individuální Akce. Pokud se neúčastní ani náhradního termínu individuální Akce, poté vzniká povinnost Klienta uhradit storno poplatek ve výši 100% z ceny Akce. Tento poplatek bude započten proti již uhrazené ceně Akce.

 

IV. ochrana osobních údajů

4.1. Osobní údaje Klienta (dále také jako „osobní údaje“) jsou Společností jako správcem osobních údajů zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jako „GDPR“).

4.2. Osobní údaje jsou zpracovány z právních důvodů a za účelem nezbytnosti zpracování pro splnění smlouvy uzavřené dle těchto VOP a nezbytnosti zpracování pro splnění právních povinností, která se na správce vztahuje, zejména na základě právních předpisů upravujících daňovou evidenci a účetnictví.

4.3. Osobní údaje nebudou poskytovány dalším příjemcům.

4.4. Osobní údaje jsou vždy zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který jsou zpracovány, a to zejména po dobu trvání smluvního vztahu. Po uplynutí této doby je správce oprávněn zpracovávat pouze osobní údaje Klienta z právního důvodu a za účelem ochrany svých oprávněných zájmů v případném soudním sporu ohledně nároků vyplývajících ze smluvního vztahu.

4.5. Poskytnutí osobních údajů je požadavkem, který je nutno uvést do smlouvy uzavírané dle těchto VOP, a dále zákonným požadavkem. Klient není povinen své osobní údaje poskytnout, v případě jejich neposkytnutí by však s ním nemohla být uzavřena smlouva, a plněny zákonné povinnosti Společnosti.

4.6. Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Klient má v souvislosti se zpracovanými údaji tato práva: právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR, právo na opravu nepřesného údaje podle čl. 16 GDPR, právo na výmaz osobního údaje podle čl. 17 GDPR, právo na omezení zpracování osobního údaje podle čl. 18 GDPR, právo na přenositelnost osobních údajů podle čl. 20 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 GDPR, právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů podle čl. 77 GDPR, a právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatickém zpracování, včetně profilování podle čl. 22 GDPR.

4.7. V souvislosti s realizací výše uvedených práv je Klient oprávněn se obrátit na Společnost.

V. závěrečná ustanovení

5.1. Ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, má Klient, který je spotřebitelem, v případě sporu se Společností, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, právo podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu k orgánu, kterým je: 

Česká obchodní inspekce 
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
20 00 Praha 2
E-mail: adr@coi.cz
web: adr.coi.cz

Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line, Klient může k řešení sporů on-line využít rovněž platformu zřízenou Evropskou Komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5.2. Klient ani jiné osoby nejsou oprávněny pořizovat jakékoliv obrazové či zvukové záznamy z Akcí Společnosti bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

5.3. Právní vztahy z těchto VOP se řídí českým právním řádem.

5.4. Klient uzavírá smlouvu dle VOP platných a účinných ke dni uzavření smlouvy.

5.5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2023.