Všeobecné obchodní podmínky

(dále také jako „VOP“)

Společnosti Women On Fire, s. r. o., sídlem Jaurisova 514/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 10692339 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 346737 (dále také jako „Společnost“).

Společnost je agenturou, zajišťující specifická individuální i skupinová školení, programy, kurzy, semináře, webináře a vzdělávání a to prezenčně i prostřednictvím internetu či jiných komunikačních sítí (dále také jako „Akce“) v různých oborech pro osoby či skupiny osob (dále také jako „Klient“).

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro objednávky a rezervace účasti prováděné prostřednictvím internetových stránek Společnosti (www.hanavolfova.com) nebo prostřednictvím e-mailu, či jiných komunikačních prostředků určených Společností (zejména, ale nikoliv jen zprávami zasílaným Společnosti prostřednictvím sociálních sítí).

1. Přihlášení a rezervace účasti na Akcích

1.1. Přihlášky a rezervace účasti na Akcích (dále také jako „přihlášky“) může Klient podávat prostřednictvím internetových stránek Společnosti, či jinými Společností určenými komunikačními prostředky uvedenými v popisu Akcí.

1.2. Nabídka Akcí je zveřejňována na internetových stránkách Společnosti. Akce jsou skupinové a individuální.

1.3. Klient vyplněním a odesláním přihláškového formuláře Akce na stránkách Společnosti projevuje zájem účastnit se Akce. Na základě této přihlášky budou na kontaktní e-mail Klienta zaslány platební a fakturační údaje, tedy celková částka k úhradě a její splatnost. Cena Akce bude splatná 5 dní od doručení platebních a fakturačních údajů Klientovi.

1.4. Po úhradě ceny Akce se přihláška stává závaznou a Klientovi je zajištěna účast na Akci nebo poskytnuto plnění dle Akce. Tuto skutečnost Společnost potvrdí e-mailem Klientovi bez zbytečného odkladu.

1.5. V ceně Akce jsou zahrnuty případné studijní materiály. Další položky, které zahrnuje cena za Akci, jsou uvedené v popisu Akce na internetových stránkách Společnosti.

1.6. Úhradou smluvní ceny Akce Klient vyjadřuje souhlas s těmito VOP. Přihlášky na Akce budou evidovány v pořadí, ve kterém byly uhrazeny ceny za Akci.

1.7. Právo Klienta účastnit se akce není převoditelné, není-li stanoveno jinak např. dárkovým voucherem na konkrétní Akci.

2. Organizace Akce

2.1. Změna lektora, data či místa konání Akce je Společností vyhrazena. Tato změna bude Klientovi včas oznámena prostřednictvím e-mailu či telefonu Klienta uvedeného v přihlášce na Akci. Při zrušení termínu Akce má Klient nárok na vrácení celé zaplacené ceny.

2.2. Klient se zavazuje, že na Akci se nebude chovat nevhodně, nebude narušovat její průběh, zejména slovním, ale i jiným, napadáním účastníků či lektorů, či jakýmkoliv jiným aktivním i pasivním nevhodným vystupováním. Lektor, pověřený Společností vedením akce, má právo takového Klienta upozornit na nevhodnost jeho chování a následně vykázat z účasti na Akci, bez jakékoliv náhrady zaplacené ceny Akce.

2.3. Klient bere na vědomí, že veškeré informace, obsahy, programy a metodiky Akcí, se kterými se seznámí, či které získá v průběhu Akce, jsou chráněny právy duševního vlastnictví Společnosti, či třetích osob a obchodním tajemstvím Společnosti, či třetích osob (dále také jako „informace“) a zavazuje se, že žádné z těchto informací nepředá či nezpřístupní třetí osobě ani nevyužije k vlastnímu prospěchu, či prospěchu třetích osob. V případě porušení tohoto závazku odpovídá za škodu vzniklou Společnosti, zejména, ale nikoliv jen za ušlý zisk. To neplatí, pokud má předem písemný souhlas Společnosti, či pokud konkrétní Akce výslovně stanoví jinak, například při školení a certifikování lektorů a coachů.

3. Storno účasti Klienta na Akci

3.1. V případě, že nebude naplněna minimální kapacita Akce, jde-li o skupinovou Akci, je Společnost oprávněna Akci pro daný termín zrušit. V takovém případě mají Klienti nárok na vrácení uhrazené ceny Akce.

3.2. S ohledem na charakter poskytovaných služeb Společností se na skupinové Akce s určeným termínem vztahuje § 1837 písm. j) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, z tohoto důvodu nemůže Klient od uzavřené smlouvy odstoupit, neboť k poskytnutí plnění dochází v určeném termínu Akce.

3.3. Na individuální Akce (zejména programy Společnosti), ke kterým se Klient, který je spotřebitelem, závazně přihlásil distančním způsobem, se vztahuje právo Klienta na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od uzavření smlouvy (tj. od zaplacení ceny Akce). Toto právo na odstoupení od Smlouvy Klient nemá, pokud je po jeho výslovném souhlasu Akce plněna dříve než uplyne 14 denní lhůta pro odstoupení. Platí, že výslovným souhlasem Klienta je přijetí nabídky Akce, jejíž první termín plnění je ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy, nebo je-li první termín ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy sjednán mezi Společností a Klientem po uzavření smlouvy.

3.4. Veškeré změny přihlášek a jejich storna přijímá Společnost na e-mailu ….. . Formulář pro odstoupení od smlouvy je přílohou těchto VOP.

4. Ochrana osobních údajů

4.1. Osobní údaje Klienta (dále také jako „osobní údaje“) jsou Společností jako správcem osobních údajů zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jako „GDPR“).

4.2. Osobní údaje jsou zpracovány z právních důvodů a za účelem nezbytnosti zpracování pro splnění smlouvy uzavřené dle těchto VOP a nezbytnosti zpracování pro splnění právních povinností, která se na správce vztahuje, zejména na základě právních předpisů upravujících daňovou evidenci a účetnictví.

4.3. Osobní údaje nebudou poskytovány dalším příjemcům.

4.4. Osobní údaje jsou vždy zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který jsou zpracovány, a to zejména po dobu trvání smluvního vztahu. Po uplynutí této doby je správce oprávněn zpracovávat pouze osobní údaje Klienta z právního důvodu a za účelem ochrany svých oprávněných zájmů v případném soudním sporu ohledně nároků vyplývajících ze smluvního vztahu.

4.5. Poskytnutí osobních údajů je požadavkem, který je nutno uvést do smlouvy uzavírané dle těchto VOP, a dále zákonným požadavkem. Klient není povinen své osobní údaje poskytnout, v případě jejich neposkytnutí by však s ním nemohla být uzavřena smlouva, a plněny zákonné povinnosti Společnosti.

4.6. Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Klient má v souvislosti se zpracovanými údaji tato práva: právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR, právo na opravu nepřesného údaje podle čl. 16 GDPR, právo na výmaz osobního údaje podle čl. 17 GDPR, právo na omezení zpracování osobního údaje podle čl. 18 GDPR, právo na přenositelnost osobních údajů podle čl. 20 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 GDPR, právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů podle čl. 77 GDPR, a právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatickém zpracování, včetně profilování podle čl. 22 GDPR.

4.7. V souvislosti s realizací výše uvedených práv je Klient oprávněn se obrátit na Společnost.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, má Klient, který je spotřebitelem, v případě sporu se Společností, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, právo podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu k orgánu, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz web: adr.coi.cz

Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line, Klient může k řešení sporů on-line využít rovněž platformu zřízenou Evropskou Komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

5.2. Klient ani jiné osoby nejsou oprávněny pořizovat jakékoliv obrazové či zvukové záznamy z Akcí Společnosti bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

5.3. Právní vztahy z těchto VOP se řídí českým právním řádem.

5.4. Klient uzavírá smlouvu dle VOP platných a účinných ke dni uzavření smlouvy.

5.5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 30. 4. 2021